Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцууллаа

 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан төрийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга нар болон Эрүүл мэндийн газрын 16 албан хаагчдад танилцууллаа. Албан хаагчдаас ирүүлсэн саналгүй тул авлигын эсрэг төлөвлөгөөг Эрүүл мэндийн газрын даргаар батлуулж, эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүлэв.