АВЛИГЫН ЭСРЭГ “НЭГДЬЕ”

2023.06.08-ны ӨДӨР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 45 АЛБАН ХААГЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЖ БУЙ 39 ИРГЭДЭД АВЛИГЫН ЭСРЭГ "НЭГДЭЁ" АЯНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭЖ АЖИЛЛАА.
АВЛИГЫН ЭСРЭГ “НЭГДЬЕ” АЯНД ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТӨРИЙН БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЛБАН ХААГЧИД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭД НЭГДЛЭЭ.
Авлигын эсрэг #Нэгдье