Монгол улсад элэгний хорт хавдрын шалтгааны 70-80%-ийг гепатит вирусийн архаг халдвар эзэлдэг.

Монгол улсад элэгний хорт хавдрын шалтгааны 70-80%-ийг гепатит вирусийн архаг халдвар эзэлдэг.