Авлигын эсрэг #Нэгдье

Авлигатай нийгмийг өөрчлөхийн тулд,
Ашиг сонирхлын зөрчлийг таслан зогсоохын тулд,
Ил тод байдлыг хангуулахын тулд,
Хариуцлага, ёс зүйг сайжруулахын тулд
Авлигыг илчилж шүгэл үлээцгээе!
Авлигын эсрэг #Нэгдье           </div>
          <div class=