“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛД АВЛИГА, ЁС ЗҮЙН АСУУДЛУУДЫГ ХӨНДӨХ НЬ” СЭДЭВТ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ БАГЦ ЦАГИЙН СУРГАЛТ

Эрүүл мэндийн газар, Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний салбар хорооноос Эерэг өөрчлөлт, сайн сайхны АНУ хүрээлэнтэй хамтран аймгийн эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ёс зүй, авлига ашиг сонирхлын эсрэг сургалтыг зохион байгуулж 105 албан хаагчдыг хамрууллаа.

            Тус сургалтаар Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм”, “Байгууллагын соёл”, “Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт” сэдвийн хүрээнд цаг үетэй холбогдсон, баримт нотолгоонд суурилсан сонирхолтой мэдээлэл, сургалтыг зохион байгуулсан байна.

            Эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтэнд Авлига, эмч, мэрэгжилтний ёс зүйтэй холбоотой, үйлчлүүлэгчтэй хаилцах, харилцаа, тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх үйл ажиллагааны талаар мэдлэг ур, чадварыг дээшлүүлсэн ач холбогдолтой сургалтыг зохион байгууллаа.