Цэвэрлэгээ үйлчилгээ

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
Цэвэрлэгээ үйлчилгээ

2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 05дугаар сарын 10-ны хооронд Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчид байгууллагын гадна талбай болон хуваарьт газраа нөхөн тарилт хийж,ойр орчмын талбайд цэвэрлэгээ хийж ажилласан. Байгууллагын гадна талбай буюу төрх эмнэлгийн урд буйлс 20, хуваарьт талбайд хайлаас 30 нийт 50 ширхэг модийг шинээр тарьж нөхөн тарилт болон усалгаа хийж ажиллаа.