ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ.

ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн Томуугийн үндэсний нэгжийн эмч, мэргэжилтнүүд 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр томуу, томуу төст өвчний бүртгэл, мэдээлэл, хариу арга хэмжээний чиглэлээр дэмжлэгт хяналт хийн, мэргэжил аргазүйгээр ханган ажилласан.

Дэмжлэгт хяналт, үнэлгээний дүнд үндэслэн Тандалтын хүрээнд 12, мэдээ өгөлтийн чиглэлээр 1, Нэгдсэн эмнэлгийн молекул биологийн лабораторийн үйл ажиллагаанд 5 заалт бүхий зөлвөмжийг тус тус өгсөн.