Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 07 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 07 дугаар сарын мэдээ

2023 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл