Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 06 дугаар сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 06 дугаар сарын мэдээ

06 дугаар сарын мэдээ