Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-09-12-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-09-12-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ