Хүүхдүүдээ! Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо аюулгүйн дүрмийг баримтлаарай.

Хүүхдүүдээ! Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо аюулгүйн дүрмийг баримтлаарай.