Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хагас жилийн байдлаар

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хагас жилийн байдлаар