ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРОО, ХЭСГИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРОО, ХЭСГИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Эрүүл мэндийн газар, Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний салбар хорооноос Эерэг өөрчлөлт, сайн сайхны АНУ хүрээлэнтэй хамтран аймгийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо болон хэсгийн хороодын гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа..

            Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/256 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дүрэм батлах тухай”, 2019 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм сэдвийн хүрээнд цаг үетэй холбогдсон, баримт нотолгоонд суурилсан сонирхолтой мэдээлэл, сургалтыг зохион байгууллаа.

Ёс зүйн салбар хороо, хэсгийн хороодод тулгамддаг асуудлын талаар сургагч багштай санал солилцож, заавар, зөвлөгөөг авч ажиллаа.