"Бүх төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний хор уршиг"

"Бүх төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний хор уршиг"
Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 8,11 дүгээр ангийн сурагчдад "Бүх төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний хор уршиг" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.