2022 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

https://drive.google.com/file/d/1hqhO7axaONRzpxe1Mazl9C4AtlauCWJk/view?usp=sharing