ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ